Home About us Contact
 
Introduceding Islam
Lessons & Lectures Lessons & Lectures
Miracles of Islam
Discovering QuraŽan
Way to Islam
Topics that move
Online Library
Islamic Television
Islamic Links
 
 
 
 
 
   

ПОЗНАНИЯ ЗА ГОВЕЕНЕТО


В името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

Възхвалата е за Всевишния Аллах, Който е повелил говеенето през месец Рамадан и отредил този месец, да превъзхожда останалите. Саляту селям да бъде за Мухаммед (сас) най-превъзходният измежду пророците и пратениците.

Скъпи братя и сестри!

Говеенето е служене, при което от зазоряване (имсак) до залеза на слънцето с намерение заради Аллах, човекът се въздържа от хранене, пиене, полов контакт и от всяко нещо, което го проваля.

Ползата от говеенето е голяма. Пратеникът (с.а.с) казва:

“Онзи, който заради Аллах говее един ден, Аллах ще го отдалечи от Огъня (на разстояние, което се изминава за) седемдесет години” (Муслим)

Говеенето се разделя на: задължително и доброволно (нафиле).

Към задължителното говеене спада:

1. Говеенето през месец Рамадан.

2. Кефарет (говеене като за изкупление на прегрешения).

3. Незр (говеене при вричане).

Говеенето през месец Рамадан е повелено през втората година по Хиджра и е една от основите на Исляма. Аллах Теаля казва:

"О, вярващи, предписано ви е говеенето, както бе предписано и за онези преди вас, за да се побоите" (Сура Бакара, 2 :183)

Пратеникът (с.а.с.) казва:

“Ислямът е изграден върху пет /основи/: Засвидетелстването, че няма друг Бог, освен Аллах и че Мухаммед е Негов Пратеник, извършването на намаз, даването на зекят, извършването на хаджилък и говеенето през месец Рамадан.” (Муслим)

Достойнствата на месец Рамадан и наградите за извършените през него дела са големи. Пратеникът (с.а.с.) казва:

“На онзи, който говее месец Рамадан с вяра, искреност и надежда за награда, му се опрощават отминалите грехове.” (Муслим)

Говеенето през месец Рамадан започва, след като бъде видяно новолунието на този месец. Ако времето е облачно и луната не може да бъде видяна, говеенето задължително трябва да се започне след изтичане на тридесетия ден от месец Шабан. А когато бъде видяна луната на следващия месец Шеууал, говеенето приключва. Ако небето е облачно и луната на Шеууал не може да бъде видяна, говеенето се прекратява след изтичане на тридесетия ден. Пратеникът (с.а.с.) казва:

“Заговявайте, когато видите луната (на месец Рамадан), и прекратявайте, когато видите луната (на Шеввал). Ако поради облаци луната не се вижда, изпълнете дните на месец Шабан до тридесет.” (Муслим)

Основи на говеенето са:

1.Нийет (възнамерение).

Аллах Теаля казва:

"И бе им повелено да се прекланят единствено пред Аллах, предани Нему в религията, правоверни…" (Сура Бейине, 98:5)

Пратеникът (с.а.с.) казва:

“Делата са според намеренията, и всеки човек се възнаграждава според това, което е възнамерил.” (Муслим)

2. Въздържане от всяко нещо, което проваля говеенето.

Аллах Теаля казва:

"... яжте и пийте до зазоряване, докато различите белия конец от черния [т.е. деня от нощта]..." (Сура Бакара, 2 :187)

Говеенето през месец Рамадан е задължение за всеки зрял, умствено здрав мюсюлманин, който не е пътник и е здравословно добре. Жената не трябва да говее, когато е в месечен цикъл или е родилка.

Групите хора, на които е позволено да не говеят през месец Рамадан:

– Много възрастни, немощни и постоянно болни, на които излекуването е невъзможно. Те обаче са задължени да плащат фидйе (изкупление).

Изплащане на изкуплението става по два начина:

1. За всеки пропуснат ден да бъде нахранен със сготвена храна по един беден или нуждаещ се.

2. За всеки пропуснат ден, да се даде на беден или нуждаещ се около (2,250 кг) от следните хранителни продукти: пшеница, брашно, ориз и други подобни.

Аллах Теаля казва:

"А за които не могат – откуп: да нахранят човек в нужда." (Сура Бакара, 2 :184)

– Разрешава се да не говеят през месец Рамадан на болните и пътуващите. След изтичане на месец Рамадан те трябва да наваксат, т.е. да постят толкова дни, колкото са пропуснали.

Аллах Теаля казва:

"Който от вас се окаже в този месец, да говее през него, а който е болен или на път – да се издължи в други дни." (Сура Бакара, 2 :185)

Хамза Ел-Еслемий (р.а.) попитал Пратеника (с.а.с.):

”О, Пратенико на Аллах! Аз мога да пътувам и да говея, и ако говея, ще имам ли грях?” А той (с.а.с.) отговорил: “Това е разрешение от Аллах Теаля, и има награда, за който се възползва от него, няма грях за този, който иска да говее.” (Муслим)

– Забранено е жените да говеят, когато са в месечен цикъл, същото се отнася и за родилките. След изтичане на месец Рамадан, те трябва да издължат пропуснатите дни. Айша - радиаллаху анха - казва:

“Когато бяхме в месечен цикъл по времето на Пратеника (с.а.с.), той ни заповядваше да издължаваме пропуснатите дни от месец Рамадан, но не ни заповядваше да издължаваме пропуснатия (през този период) намаз.” (Муслим)

А за онзи, който умишлено разговее през месец Рамадан, Пратеникът (с.а.с.) казва:

“Който умишлено и безпричинно разговее един ден от месец Рамадан, той не може да се отплати дори и цяла година да говее (т.е. не може да достигне наградата за пропуснатия ден от месец Рамадан).” (Абу Дауд)

Правила и препоръки при говеене:

1. Възползване от благодатта на сахур. Това е времето за хранене преди говеене – от полунощ до зазоряване.

Пратеникът (с.а.с.) казва:

“Яжте на сахур, защото в него има благодат” (Муслим)

2. Разговяване навреме.

За предпочитане е да се разговява веднага след залез слънце. Пратеникът (с.а.с.) казва:

“Хората ще са в добро докогато бързат да си разговяват (навреме).” (Муслим)

Анас ибну Малик (р.а.) казва:

”Пратеникът (с.а.с.) разговяваше с няколко пресни фурми преди да извърши вечерната молитва, ако нямаше пресни фурми, със сушени, а ако и такива не се намираха, тогава с няколко глътки вода.” (Абу Дауд: 2356)

3. Дуа по време на говеене и при разговяване. Пратеникът (с.а.с) е казал:

“Дуата на говеещия, отправена при разговяване, не се отхвърля.”

При разговяване Пратеника (с.а.с.) казвал:

“Жаждата си отиде, тялото се освежи, а наградата е сигурна иншааллах.” (Абу Дауд)

“О, Аллах мой! Заради Теб говях и с дареното ми от Теб препитание си разговях.” (Абу Дауд)

4. Въздържане от всяко нещо, което е несъвместимо с говеенето. Пратеникът (с.а.с.) казва:

“Аллах не се нуждае от гладуването и жадуването на онзи, който не изостави словата съдържащи измама и заблуда и делата според тях." (Абу Давуд: 2359)

5. Усилия за извършване на повече ибада през последната десетдневка от месец Рамадан. Айша (р.а) казва:

“През последната десетдневка от месец Рамадан Пратеникът (с.а.с.) полагаше повече усилия за ибадет, отколкото през останалото време.” (Муслим: 2780)

Какво се позволява по време на говеене:

1.Къпане след омърсяване вследствие на семеотделяне.

Айша (р.а) казва:

“Пратеникът (с.а.с.) говееше, понякога осъмваше джунуб (омърсяване вследствие семеотделяне), после се изкъпваше (и продължаваше говеенето).” (Муслим: 2583)

2. Къпане при силна жега или жажда. Един човек казал на Абу Бакр ибни Абдуррахман (р.а):

“Видях Пратеника на Аллах (с.а.с.), когато говееше да изсипва върху главата си вода, вследствие на силна жажда или жега.” (Абу Дауд)

3. Прегръщане и целуване, когато няма опасност от възбуждане.

Айша (р.а) казва:

“Пратеникът (с.а.с.) прегръщаше и целуваше неговите съпруги, когато говееше, но измежду всички той най-добре владееше страстите си …” (Муслим: 2571)

4. Инжектиране, даване на кръв, вадене на зъб и други. Подхранващите системи и инжекции провалят говеенето.

5. Изплакване на устната и носната кухина. Пратеникът (с.а.с.) казал на Лекит ибни Сабрате:

“Когато изплакваш носната кухина, смръкни обилно вода, с изключение когато говееш.” (Абу Дауд)

Молим се на Аллах Субханeху уе Теаля да ни подкрепя в извършването на добри дела и да ни предпазва от лошите, да ни дари с добро в този и в отвъдния живот, и да ни защити от Огъня; да опрости греховете ни, греховете на родителите ни и на всички мюсюлмани. Амин!

       
| главна страница | ибадет | карта на сайта |