Home About us Contact
 
Introduceding Islam
Lessons & Lectures Lessons & Lectures
Miracles of Islam
Discovering QuraŽan
Way to Islam
Topics that move
Online Library
Islamic Television
Islamic Links
 
 
 
 
 
   

ПРИНЦИПИ НА ЕДИНОБОЖИЕТО /ТЕУХИДА/

И НЕЩА, КОИТО ГО РУШАТ

Прославата е за Аллах, Господа на световете. Аллах да благослови пророка Мухаммед и с мир да дари, него, семейството, сподвижниците му, и техните последователи.

Скъпи братя и сестри!

Според ислямските учени, има три основни знания, три принципа, които всеки мюслюманин и всяка мюслюманка трябва да знае. Човекът, който служи на Аллах субханеху уе теаля, е необходимо добре да познава: Създателя, религията и пратеника Мухаммед, саллеллаху алейхи уе селлем.

Когато някой бъде запитан, кой е нащият Господ, трябва да знае и да може да отговори: Нашият Господ е Аллах. Той е създал нас и световете по милост от Него. Никой и нищо, освен Него не заслужава обожаване – единствено Той е достоен да Му се служи.

Ислямът е нашата религия. Ислям означава, отдаване на Аллах чрез засвидетелстване, че Той е Създателят и единственият Господ. Служене само на Него със смирение и боязън. И разграничаване от съдружаването с Него /ширк/.

Нашият Пророк е Мухаммед, саллеллаху алейхи уе селлем. Той е син на Абдиллах, който е син на Абдулмутталиб, който пък е син на Хашим, а Хашим е от Курайш. Курайшите са араби и са от рода на Исмаил - син на Ибрахим, алейхимасселям.

Мухаммед, саллеллаху алейхи уе селлем, е последният пророк на Аллах Всевишния. Той идва в потвърждение на пророците преди него. Религията, с която той е изпратен, ще остане валидна и актуална до Съдния ден, защото Сам Аллах Всевишния е дал обет, че ще я запази.

След като припомнихме тези знания, трябва да знаем, че Ислямът като цяло се базира на две основи:

1. Да се служи на Аллах Всевишния искрено, без да се съдружава; служенето да бъде посветено единствено на Него.

2. Убеждение в пагубността на съдружаването в служенето. Възбраняване, презиране и ненавиждане на съдружаването под всякакъв претекст.


Условия на “Ля иляхе иллеллах”

1. Знание /Илм/: Да се знае значението на думите “Ля иляхе иллаллах”.

Аллах Всевишния повелява: Знай [о, Мухаммад], че няма друг Бог освен Аллах! И моли опрощение за своя грях и за вярващите мъже и жени! Аллах знае къде се движите и къде пребивавате. /47:19/

И още:

А онези, които [съдружаващите] зоват вместо Него, не могат да се застъпят, освен онези, които потвърждават истината и я знаят. /43:86/

В хадис, предаден от Муслим, Пратеникът, саллеллаху алейхи уе селлем, казва: Който умре със знанието, че няма друг бог, освен Аллах, ще влезе в дженнета.

Значението на хадиса е, че, освен Аллах, нищо не заслужава да му се служи. Служенето са всички слова, дела и постъпки - явни и скрити, които Аллах Всевишния обича.

2. Убеденост /Йекийн/: Пълна убеденост в смисъла на думите “Ля иляхе иллеллах”.

Аллах Всевишния повелява: Вярващи са именно онези, които вярват в Аллах и в Неговия Пратеник, после не се усъмняват и се борят чрез своите имоти и души по пътя на Аллах. Те са искрените. /49:15/

Пратеникът, саллеллаху алейхи уе селлем, казва: Свидетелствам, че няма друг бог, освен Аллах и, че аз съм Пратеника на Аллах. Който срещне Аллах с тези две свидетелства, без да се съмнява в тях, ще влезне в дженнета. /Муслим/

3. Искреност /Ихляс/: Искрено намерение, изчистено от съдружаване.

Аллах Всевишния повелява: Единствено Аллах е достоен за чистата религия. А които приемат покровители вместо Него, казват: “Служим на тях само за да ни приближават още повече до Аллах.” Аллах ще отсъди между тях в онова, за което са в разногласие. Наистина Аллах не напътва никой лъжец, неблагодарник. /39:3/

И също повелява:

И бе им повелено да се прекланят единствено пред Аллах, предани Нему в религията, правоверни, и да отслужват молитвата, и да дават милостинята закат. Това е правдивата религия. /98:5/

Пратеникът, саллеллаху алейхи уе селлем, е казал: Най-щастлив с моето застъпничество сред хората ще бъде онзи, който от чисто сърце или душа е казал: “Няма друг бог, освен Аллах. /Бухари/

4. Любов /Мехаббе/: Да обичаш Аллах Всевишния, чрез която любов да заслужиш Неговото благоволение.

Аллах Всевишният повелява: А някои от хората приемат за богове други вместо Аллах, обичат ги, както Аллах трябва да се обича. А които вярват, най-силно обичат Аллах. И ако угнетителите можеха да съзрат, когато видят мъчението, че цялата сила е на Аллах и че Аллах е суров в мъчението... /2:165/

Пратеникът, саллеллаху алейхи уе селлем, е казал: Онзи, който притежава три неща, чрез тях ще усети сладостта на вярата: Аллах Всевишния и неговия Пратеник да са му по-любими от всичко; рабът да не пожелава отвръщането от исляма така, както не желае да бъде хвърлен в огъня; рабът да обича раба, единствено заради Аллах Всевишния. /Всепризнат хадис/

5. Правдивост /Сидк/: Правдивостта е противоположното на лъжливост и е преграда срещу лицемерието.

Аллах Всевишния повелява: А онзи, който донесе истината и я потвърди, тези са богобоязливите. /39:33/

Също така повелява:

Вече изпитахме онези преди тях. Аллах знае кои говорят истината и знае лъжците. /29:3/

А Пратеникът, саллеллаху алейхи уе селлем, е казал: Аллах е възбранил за Огъня онзи, който от сърце, с правдивост, засвидетелства, че няма друг бог, освен Аллах и, че аз съм Негов раб и пратеник. /Всепризнат хадис/

6. Покорност /Таа/: Изпълняване на задълженията, произтичащи от “Ля иляхе иллеллах”: Това са задължения, които водят до спечелване благоволението на Аллах Всевишния, като намаз, говеене, зекят, хадж и др.

Аллах Всевишния повелява: И се обърнете към своя Господ, и Му се отдайте, преди мъчението да дойде при вас, защото после не ще ви се помогне. /39:54/

И също повелява:

А който се отдава на Аллах и благодетелства, той се е хванал за най-здравата връзка. При Аллах е завръщането на делата. /31:22/

7. Безусловно приемане /Инкияд/: Има хора, които произнасят свидетелството, но въпреки това не живеят съгласно принципите на “Ля иляхе иллеллах”, дори отхвърлят тези, които приканват към неговото истинско значение.

Аллах Всевишния повелява: Когато им се рече: “Няма друг бог освен Аллах!”, те се възгордяваха. /37:35/

Неща, които рушат единобожието

Скъпи братя и сестри, знайте, че има десет неща, които рушат Исляма:

1. Ширк, съдружаване с Аллах Всевишния. Да служиш и на друг, освен на Аллах, независимо по какъв начин.

Аллах Всевишния повелява: Аллах не прощава да се съдружава с Него, но прощава всичко друго на когото пожелае. А който съдружава с Аллах, той измисля огромен грях. /4:48/

Пример за това е коленето на курбан едновременно заради Аллах и заради някой друг (мъртви праведници, видни личности и др.), да се отправя дуа към мъртъвци и да се очаква помощ от тях.

2. Възприемането на посредници между човека и Аллах Всевишния, като например отправяне на дуа към човек и очакване помощ от него с мисълта, че този човек има директна връзка с Аллах Всевишния - опазил Аллах!

3. Възприемане на съдружаващите за вярващи, съмняване в неверието им и одобряване на тяхното вярване.

4. Следване примера на друг, а не примера на Мухаммед, саллеллаху алейхи уе селлем. Приемането за по-добро мнението на друг, а не неговото мнение. Който твърди това или нещо подобно става неверник.

5. Изпитване на ненавист и омраза към онова, с което е изпратен Мухаммед, саллеллаху алейхи уе селлем. Ако такъв не се покае искрено, а само на думи се отрече от ненавистта и омразата, това няма да го върне във вярата.

6. Подиграване и шегуване с Исляма. Това е неверие /куфр/.

Аллах Всевишния повелява: И ако ги попиташ, непременно ще рекат: “Само бъбрехме и се забавлявахме.” Кажи: “Нима на Аллах и на Неговите знамения, и на Неговия Пратеник сте се подигравали?” Не се оправдавайте! Вие станахте неверници, след като бяхте вярващи… /6:65,66/

7. Занимаването с магьосничество /сихр/: Онзи, който прави магия или я одобрява е кяфир.

Всевишният Аллах повелява: И последваха онова, което сатаните разправяха против владението на Сулайман. И не бе Сулайман неверник, ала сатаните бяха ­ учеха хората на магия и на онова, което във Вавилон бе низпослано на ангелите Харут и Марут. Не учеха никого, докато и двамата не му кажат: “Ние сме само изпитание, тъй че не ставай неверник!” И [хората] се учеха от тях как да разделят мъжа от жена му, ала с това не вредяха никому, освен с позволението на Аллах. И се учеха на онова, което им вреди, а не им е от полза. И знаеха, че който го избере, не ще има дял за него в отвъдния живот. Колко лошо е онова, за което продадоха душите си, ако знаеха! /2:102/

8. Подпомагане на съдружаващите или враговете на Исляма срещу мюслюманите е неверие.

9. Приемането, че за някои мюсюлмани е позволено да престъпват границите на ислямските закони е неверие.

10. Отхвърляне религията на Аллах и не признаване на ислямските закони.

Аллах Всевишния повелява: И кой е по-голям угнетител от онзи, комуто се напомнят знаменията на неговия Господ, а после той се отвръща от тях? Отмъщаваме Ние на престъпниците. /32:22/

Скъпи мюслюмани,

Аллах Всевишния да ни напъти към истината! Благоволението на Аллах е над тези, които спазват горепосочените правила. Всеки мюслюманин трябва да се пази от десетте неща, които разрушават вярата, да е против тях с цялата си същност. Аллах да ни закриля срещу тяхното престъпване! Мир и благослов за Пратеника, саллеллаху алейхи уе селлем, неговото семейство, сподвижници и последователи.

       
| главна страница | да опознаем исляма | карта на сайта |