Home About us Contact
 
Introduceding Islam
Lessons & Lectures Lessons & Lectures
Miracles of Islam
Discovering QuraŽan
Way to Islam
Topics that move
Online Library
Islamic Television
Islamic Links
 
 
 
 
 
    Unbenanntes Dokument

Zrozumieć Islam i Muzułmanów

 

 

Czym jest islam?

 

Islam nie jest nową religią, lecz tą samą prawdą, którą Bóg objawił wszystkim ludziom poprzez Swoich proroków. Islam jest zarówno religią jak i sposobem życia dla jednej piątej populacji świata. Muzułmanie wyznają religię pokoju, miłosierdzia i przebaczenia. Większość z nich nie ma związku z niezmiernie smutnymi wydarzeniami, którymi obarcza się z ich wiarę.

 

Kim są muzułmanie?

 

W religii islamu jednoczy się ponad miliard osób różnych ras i kultur na całym globie - od południowych Filipin do Nigerii. Około 18% żyje w świecie arabskim, ogromna część Azji i większość Afryki są muzułmańskie, podczas gdy znaczące mniejszości znajdują się w Rosji, Chinach, obu Amerykach i w Europie. Najwięcej muzułmanów żyje w Indonezji.

 

W co wierzą muzułmanie?

 

Muzułmanie wierzą w Jednego, Jedynego Boga; w Anioły przez Niego stworzone; w proroków przynoszących Jego objawienia ludzkości; w Dzień Sądu Ostatecznego; indywidualną odpowiedzialność za czyny; w boską władzę nad ludzkim losem i w życie po śmierci. Wierzą w proroków i wysłanników Bożych zaczynając od Adama, poprzez Noego, Abrahama, Izmaela, Izaaka, Jakuba, Józefa, Hioba, Mojżesza, Aarona, Dawida, Salomona, Eliasza, Jonasza, Jana Chrzciciela, aż po Jezusa, niech pokój będzie z Nimi! Jednak ostateczne potwierdzenie odwiecznego posłannictwa i podsumowanie wcześniejszych proroctw otrzymał Prorok Mahomet poprzez Archanioła Gabriela.

 

Jak zostać muzułmaninem?

 

Wystarczy wyznać, że Nie ma bóstwa oprócz Boga, a Mahomet jest wysłannikiem Boga." Tą deklaracją muzułmanie ogłaszają swą wiarę we wszystkich Bożych wysłanników i w Księgi przez nich objawione. Co znaczy słowo islam"?

Arabskie słowo islam" znaczy oddanie się," posłuszeństwo," a wywodzi się ze słowa oznaczającego pokój." W kontekście religijnym oznacza to pełne posłuszeństwo wobec woli Boga. Mahometanizm" jest więc nazwą mylącą, ponieważ sugeruje, że muzułmanin czci raczej Mahometa niż Boga. Allah" to arabskie imię Boga, używane w języku arabskim zarówno przez muzułmanów jak i chrześcijan.

 

Dlaczego islam często budzi zdziwienie?

 

We współczesnym świecie islam może wydawać się egzotyczny, a ponad to ekstremistyczny. Być może przyczyną tego jest fakt, że na Zachodzie religia nie dominuje w życiu codziennym. Muzułmanie natomiast religię zawsze stawiają na pierwszym miejscu, nie ustalając granic między życiem świeckim a sakralnym. Wierzą oni, że Prawo Boskie Shari'a powinno być przestrzegane bardzo dokładnie, dlatego sprawy związane z religią są tak ważne.

Czy islam i chrześcijaństwo mają różne korzenie?

Nie. Razem z judaizmem islam i chrześcijaństwo wywodzą się od proroka i patriarchy Abrahama, a prorocy tych religii są potomkami jego synów: Mahomet - najstarszego Ismaela, zaś Mojżesz i Jezus - Izaaka. Abraham założył osadę, która dziś zwie się Mekką oraz zbudował świątynię Al-Kaby, w kierunku której muzułmanie zwracają się podczas modlitwy.

 

Czym jest Al-Kaba?

 

Al-Kaba to miejsce kultu, które Bóg nakazał zbudować Abrahamowi i Izmaelowi ponad cztery tysiące lat temu. Wielu wierzy, że kamień, z którego budowla została wzniesiona, był częścią sanktuarium założonego przez Adama. Bóg nakazał Abrahamowi wezwać ludzkość do odwiedzania tego miejsca, dlatego pielgrzymi docierający do świątyni mówią: Oto ja, do Twych usług, O Panie!" w odpowiedzi na to wezwanie.

 

Kim jest Mahomet?

 

Mahomet urodził się w Mekce w roku 570, kiedy chrześcijaństwo w pełni się jeszcze nie rozprzestrzeniło w Europie. Ponieważ jego ojciec zmarł przed urodzinami, a matka krótko po nich, Mahomet wychowywał się u wuja ze szlachetnego plemienia Kurajszytów. W wieku dojrzałym zdobył sławę człowieka uczciwego, wielkodusznego i szczerego, którego ceniono jako pokojowego rozjemcę w sporach. Historycy podkreślają jego spokój i skłonność do rozmyślań.

Mahomet był bardzo religijny i raził go upadek moralny społeczeństwa. Od czasu do czasu udawał się na medytacje do groty na górze Hira w pobliżu szczytu Dżabal al-Nur, Góry Światła" w pobliżu Mekki.

 

Jak Mahomet stał się prorokiem i wysłannikiem Boga?

 

W wieku lat 40, podczas jednej z medytacji, Mahomet otrzymał pierwsze objawienie boże poprzez Anioła Gabriela. Treść tego objawienia, które trwało dwadzieścia trzy lata, zapisano w księdze zwanej Koranem.

Gdy tylko Mahomet zaczął przekazywać słowa usłyszane od Gabriela i głosić prawdę objawioną mu przez Boga, na niego samego i małą grupę jego zwolenników spadły ciężkie prześladowania, które doszły do takiej gwałtowności, że w 622 roku Bóg nakazał im wyjechać.

Od tego wydarzenia, hidżry czyli wędrówki," podczas której opuścili Mekkę i udali się do miasta Medyna (wtedy zwanego Jasrib), rozpoczyna się kalendarz muzułmański. Po kilkunastu latach Prorok i jego wyznawcy wrócili do Mekki, wybaczyli swoim wrogom i ustanowili religię islamu. Jeszcze zanim Prorok zmarł w wieku 63 lat, większa część Arabii była już muzułmańska, w ciągu stulecia po jego śmierci islam rozprzestrzenił się na świat, sięgając na Zachodzie Hiszpanii, a na Wschodzie Chin.

Jak rozwój islamu wpłynął na świat?

Jedną z przyczyn szybkiego pokojowego rozprzestrzenienia się islamu była prostota jego doktryny - wiara w Jednego Boga. Islam również poucza człowieka, by wykorzystywał swoją zdolność obserwacji i swój rozum. W ciągu niespełna kilku lat rozkwitły wspaniałe cywilizacje i uniwersytety, ponieważ według Proroka poszukiwanie wiedzy jest obowiązkiem każdego muzułmanina, mężczyzny i kobiety."

Połączenie idei Wschodu i Zachodu, nowych prądów umysłowych ze starymi, przyniosło duży postęp w dziedzinach medycyny, matematyki, fizyki, astronomii, geografii, architektury, sztuki, literatury i historii. Wiele ważnych systemów takich jak algebra, arabskie cyfry czy pojęcie liczby zero (tak znamiennych dla rozwoju matematyki) zostałozapożyczonych z islamu przez średniowieczną Europę. Renesansowe podróże odkrywcze stały się możliwe dzięki rozpowszechnieniu skomplikowanych wynalazków, m. in. astrolabium, kwadrantu czy dobrych map nawigacyjnych.

 

 

Źródło: Planetaislam.com