Home About us Contact
 
Introduceding Islam
Lessons & Lectures Lessons & Lectures
Miracles of Islam
Discovering QuraŽan
Way to Islam
Topics that move
Online Library
Islamic Television
Islamic Links
 
 
 
 
 
   

Warstwy atmosferyczne i ich funkcje

 

O siedmiu warstwach nieba czytamy w wielu wersetach Koranu.

 

On jest tym, który stworzył dla was

wszystko to co jest na ziemi.

Następnie zwrócił się ku niebu

i ukształtował je w siedem niebios.

On jest o każdej rzeczy wszechwiedzący.

(Sura Krowa, werset 29)

 

Potem zwrócił się ku niebu

ono było wtedy dymem-

i powiedział jemu i ziemi:

„Przychodźcie

dobrowolnie lub wbrew woli!”

One powiedziały

„Przychodzimy posłuszne”.

I On ustanowił siedem niebios,

w dwa dni,

i objawił każdemu niebu jego zasady.

I ozdobiliśmy niebo najbliższe lampami

-także dla ochrony.

Takie jest ustanowienie Potężnego, Wszechwiedzącego!

(Sura Wyjaśnione, werset 11-12)

 

Wyrażenia „niebo” i „niebiosa” oznaczają w Koranie zarówno samo „nasze” ziemskie niebo jak i cały wszechświat. Ziemskie niebo, czyli atmosfera, składa się z siedmiu sfer (1), układających się w następującej kolejności (2):

 

  1. Troposfera
  2. Stratosfera
  3. Mezosfera
  4. Termosfera
  5. Egzosfera
  6. Jonosfera
  7. Magnetosfera

 

 

Kolejny cud ogłoszony jest w dwunastym wersecie sury Wyjaśnione, w słowach: „i objawił każdemu niebu jego zasady”. Wynika stąd, że każda warstwa nieba ma do spełnienia pewne zadanie. Opis wyglądu poszczególnych sfer zamieszczony jest w surach Noe i Królestwo:

 

Czyż nie widzieliście,

jak Bóg stworzył siedem niebios,

nałożonych warstwami?

(Sura Noe, werset 15)

 

Stworzył siedem niebios,

ułożonych warstwami.

(Sura Królestwo, werset 3)

 

Słowo „warstwa”, z arabskiego „tibakan” ukazuje, jak ściśle powiązane są wszystkie poszczególne sfery, jedna nakłada się na drugą. Czternaście wieków temu, kiedy spisywane były te słowa, nie można było oczywiście tego zaobserwować i sprawdzić. Mimo to prawda ta została opisana w Koranie.

 

Ziemia posiada wszystkie cechy konieczne do zachowania życia. Jedną z tych cech jest istnienie warstwy chroniącej. Dziś, dzięki osiągnięciom współczesnej nauki wiemy, że warstw chroniących jest siedem, czternaście wieków temu wiedziano to dzięki Koranowi.

 

 

Niebo sklepieniem chroniącym

 

Bardzo ważna cecha nieba opisana jest w surze Prorocy:

 

I uczyniliśmy niebo sklepieniem chroniącym,

lecz oni się odwracają od naszych znaków.

(Sura Prorocy, werset 32)

 

Faktu, iż niebo pełni funkcje ochronne, dowiedziono dopiero w XX wieku. Otaczająca ziemię atmosfera chroni ją przed spadającymi gwiazdami. W zetknięciu z atmosferą ziemską cząstki tych ciał niebieskich rozgrzewają się i znikają w ciągu ułamka sekundy. Atmosfera pełni ponadto inne ochronne funkcje: nie przepuszcza na ziemię szkodliwego promieniowania tylko promienie, konieczne do istnienia życia. Podajmy tu przykład, atmosfera przepuszcza pewną ilość promieni ultrafioletowych, dzięki którym może dochodzić do fotosyntezy roślin, znaczna część promieni jest jednak zatrzymywana przez warstwę ozonową. Na tym nie kończy się jednak rola ochronna nieba. Dzięki atmosferze ziemia nie jest narażona na -270o mrozy, a dzięki źródłom pola magnetycznego, tzw. Pasom Van Allena, do ziemi nie dociera szkodliwe promieniowanie, które spowodowane jest potężnymi wybuchami na powierzchni słońca, gwiazdy położonej najbliżej naszej planety. O ważkości Pasów Van Allena dla naszej planety czytamy w artykule Dr Hugh Rossa:

„Ziemia charakteryzuje się największą gęstością spośród wszystkich planet Układu Słonecznego. Jej pole magnetyczne układa się w pierścienie o podwyższonej gęstości cząstek. Dzięki tym pierścieniom planeta nasza jest chroniona przed szkodliwym promieniowaniem. Gdyby nie występowała taka warstwa ochronna, nie mogłoby istnieć życie. Drugą planetą posiadającą pasy radiacyjne jest Merkury, jednak siła pola magnetycznego Merkurego jest sto razy słabsza niż Ziemi.”(3)

 

Obliczono, że eksplozje wywołane wybuchami na słońcu są 100 miliardów razy potężniejsze od wybuchu bomby atomowej w Hiroszimie, w 58 godzin po wybuchu odnotowuje się znaczny ruch wskazówki kompasu a temperatura na wysokości 250km od górnej warstwy atmosfery wzrasta do 2500oC.

 

Jak widać atmosfera pełni bardzo ważną rolę ochronną dla naszej planety. Dokładnie tak, jak mówi nam Koran.

Troposfera

Stratosfera

Mezosfera

Termosfera

Egzosfera

Jonosfera

Magnetosfera

 

 

Na ilustracji przedstawiono tzw. Pasy Van Allena czyli pierścienie o podwyższonej gęstości cząstek, utrzymywane przez ziemskie pole magnetyczne w magnetosferze Ziemi. Jednym z zadań tych pasów jest chronienie Ziemi i życia na niej istniejącego, przed energią pochodzącą z wybuchów mających miejsce we wszechświecie. Ochronna funkcja nieba opisana została w Koranie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niewielu z nas patrząc na niebo myśli o nim jako o warstwie ochronnej, nie zastanawiamy się nad tym co by było, gdyby warstwa taka nie istniała. Na ilustracji przedstawiono Meteor Crater znajdujący się w Arizonie (Stany Zjednoczone), który powstał 25 tysięcy lat temu na skutek uderzenia meteorytu o wadze 65 tysięcy ton. Gdyby niebo nie stanowiło warstwy ochronnej dla ziemi, miliony takich meteorytów spadłyby na naszą planetę niszcząc wszystko, co się na niej znajduje. Jednak możemy żyć spokojnie, bo Allah rozciągnął nad nami ochronne niebo.

 

Porównanie do wieży

 

On jest Tym, który uczynił dla was ziemię posłaniem,

a niebo- budowlą.

On spuścił z nieba wodę

i sprawił, iż dzięki niej wyrosły owoce

jako zaopatrzenie dla was.

Nie dawajcie więc Bogu równych,

skoro wy wiecie.

(Sura Krowa, werset 22)

 

W zacytowanym wersecie niebo przedstawione jest jako budowla. W oryginale arabskim użyto dla jej określenia wyrażenia „essemae binaen”. Wyrażenie to ma kilka znaczeń: jest to zarówno kopuła, wieża, budynek jak i dach lub pokrycie namiotu Beduinów koczujących na pustyni.(4) Beduini uważali pokrycie namiotu za swego rodzaju tarczę ochronną.

 

Większość z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że, tak jak to ma miejsce na innych planetach, tak i na Ziemi jesteśmy narażeni na deszcze meteorytów, jednak podczas gdy na innych planetach w wyniku zderzenia się meteorytu z powierzchnią powstają wielkie kratery, na ziemi nie wyrządzają one większych szkód. Atmosfera naszej planety stanowi bowiem warstwę ochronną. Wpadające w nią meteory rozgrzewają się i znikają w ciągu ułamka sekundy. O ochronnej roli atmosfery mowa jest też w innych wersetach:

           

Czyż nie widziałeś,

że Bóg podporządkował wam

to, co jest na ziemi,

i podobnie okręt, który płynie po morzu

za Jego rozkazem?

On trzyma niebo, żeby nie upadło na ziemię,

chyba, że za Jego zezwoleniem.

Zaprawdę Bóg jest dla ludzi

Dobrotliwy i Litościwy.

(Sura Pielgrzymka, werset 65)

 

I znów zadziwia nas fakt, jak trafnie opisano w Koranie to, do czego nauka doszła dopiero we współczesnych nam czasach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deszcz meteorów obserwować można rokrocznie w drugim tygodniu grudnia. Widoczne na ilustracji krótkie linie to linie gwiazd, długie, to lonie meteorów. Podczas przedstawionego na rysunku deszczu w ciągu godziny spadło 58 meteorów.

 

Niebo, które włada powrotem

 

W 11 wersecie sury Gwiazda Nocna czytamy:

 

Na niebo, które włada powrotem

(Sura Gwiazda Nocna, werset 11)

 

Jak wiemy, niebo składa się z wielu warstw atmosferycznych, których zadaniem jest chronić istniejące na naszej planecie życie. Przy dokładniejszych obserwacjach można zauważyć, że warstwy te sprawiają, iż płynące w jakimś kierunku refleksy są odwracane i odsyłane spowrotem tam, skąd przybyły. Podajmy kilka przykładów ilustrujących ten fakt:

W troposferze, warstwie rozciągającej się na wysokości 16-18 km od powierzchni ziemi zachodzi zjawisko inwersji temperatury. To tutaj para wodna skrapla się i powraca na ziemię w postaci deszczu. Warstwa ozonowa i stratosfera mają za zadanie odwracanie niebezpiecznego promieniowania radioaktywnego i kierowanie go tam, skąd przybywa. W jonosferze fale radiowe ulegają załamaniu i odbiciu. Dzięki odbijaniu fal możemy łączyć się radiowo. Magnetosfera to warstwa, która chroni nas przed spadającymi gwiazdami odsyłając je w przestrzeń kosmiczną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troposfera: Woda jest podstawowym elementem życia a jej istnienie zawdzięczamy, między innymi, jednej z warstw atmosfery: troposferze. W troposferze dochodzi do kondensacji unoszącej się znad oceanów pary wodnej, która powraca na powierzchnię naszej planety pod postacią deszczu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troposfera i warstwa ozonowa: Warstwa ozonowa, która jest najniższą z warstw stratosfery, chroni nas przed zabójczym promieniowaniem, docierającym do atmosfery ziemskiej z wszechświata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonosfera: Każda z warstw atmosfery ma dla człowieka pozytywne znaczenie. Jedna z górnych warstw atmosferycznych, jonosfera, rozprasza fale radiowe, co ma ogromne znaczenie dla łączności i przekazu fal.

 

 

 

 

 

 

 

(1) http://royal.okanagan.bc.ca/mpidwirn/atmosphereandclimate/atmslayers.html;  Michael Pidwirny, Atmosferic layers, 1996

(2) www.tpub.com/weather3/4-27.htm;NumericalPrediction Models used by NWS

(3) www.godandscience.org/apologetics/designss.html.

(4) www.webhome.idirect.com/alila/writings/Physics.htm.

 

źródło: “Cuda Koranu” Harun Yahya; Wrzesień, 2002