Home About us Contact
 
Introduceding Islam
Lessons & Lectures Lessons & Lectures
Miracles of Islam
Discovering Qura´an
Way to Islam
Topics that move
Online Library
Islamic Television
Islamic Links
 
 
 
 
 
   

Zbulo Kur’anin

Ne "Lejletul Kadr" (nata e fatit dhe e fuqisë) Me nji Shkurt të vitit 610 mbas lindjes se Isait a.s, në muajin e Ramazanit, të muajit të nëntë sipas kalendarit Islam i është shpallur libri nga i Gjithfuqishmi Muhamedit a.s. Shpallja e Kuranit. Libri i shenjtë i islamit, është ngjarja më e rëndësishme në historine e njerëzimit dhe do të mbetë kështu deri në ditën e gjykimit, sepse profetizmi dhe shpallja e mesazheve Hyjnore i erdhi fundi me vdekjen e Muhamedit a.s, i cili ishte profeti i fundit nga të gjithë profetet. Person i veçante dhe një nder profetet me mirëbëres dhe më të veçante në historinë e profetizmit në të cilen fillon edhe historija e Islamit dhe me nderhyrjen dhe hijësinë e Zotit (Allahut) i cili ju dha pasuësve të Muhamedit a.s durim dhe kurajo, janë më shumë se një miliard njerëz në Islam.

Libri i shenjtë, Kurani famëlartë, është fjala e Allahut; i vetmi liber i cili është zbritur në formen perfeksionale dhe formen e vërtetë nga zbritësi (engjelli xhibril). Asnjë liber në historinë e njerëzimit nuk është lëxuar kaq shpejt, i recituar dhe i perkujtuar ashtu sikur WWW. Nuk ka asnjë liber në jeten e njerëzimit prej të cilit në të njejten kohë inkuadrohët në jeten e perditshme të njerëzve, familjeve dhe shoqerive. Nuk ka asnjë liber tjeter që njeh bota prej të ciles nxirret drejtësia e vërtetë, bësueshmëria dhe definicionet janë aq karakteristike të Kuranit, për ketë arsyeje është një liber e pa te metë pasiqe është një punë e Krijuesit.

Kurani ka mrekulli të shumta, të cilat argumentojnë se Kurani është shpallje e Allahut. Mes tyre janë fakte shkencore, të cilat ne i zbuluam me mjetet teknologjike të shkekullit njëzet. Sidoqoftë ato fakte shkencore janë përmendur në Kuran para 1400 vite më parë.Kurani I Shenjte Perkthyer Ne Shqip
nga Sherif Ahmeti.

1. Fatiha 39. Zumer 77. Murselat
2. Bekare 40. Gafir 78. Nebe'
3. Ali Imran 41. Fussilet 79. Nazi'at
4. Nisa 42. Shura 80. 'Abese
5. Maide 43. Zuhruf 81. Tekwir
6. En'am 44. Duhan 82. Infitar
7. A'raf 45. Xhathije 83. Mutaffifin
8. Enfal 46. Ahkaf 84. Inshikak
9. Tewbe 47. Muhammed 85. Buruxh
10. Junus 48. Fet'h 86. Tarik
11. Hud 49. Huxhurat 87. A'la
12. Jusuf 50. Kaf 88. Gashije
13. Rra'd 51. Dharijat 89. Fexhr
14. Ibrahim 52. Tur 90. Beled
15. Hixhr 53. Nexhm 91. Shems
16. Nahl 54. Kamer 92. Lejl
17. Isra 55. Rahman 93. Duha
18. Kehf 56. Wakia 94. Inshirah
19. Merjem 57. Hadid 95. Tin
20. Ta Ha 58. Muxhadele 96. 'Alek
21. Enbija 59. Hashr 97. Kadr
22. Haxhxh 60. Mumtehinet 98. Bejjine
23. Mu'minun 61. Saff 99. Zilzal
24. Nur 62. Xhum'a 100. 'Adijat
25. Furkan 63. Munafikun 101. Kari'a
26. Shu'ara 64. Tegabun 102. Tekathur
27. Neml 65. Talak 103. 'Asr
28. Kasas 66. Tahrim 104. Humeze
29. Ankebut 67. Mulk 105. Fil
30. Rum 68. Kalem 106. Kurejsh
31. Lukman 69. Hakka 107. Ma'un
32. Sexhde 70. Me'arixh 108. Kewther
33. Ahzab 71. Nuh 109. Kafirun
34. Sebe' 72. Xhinn 110. Nasr
35. Fatir 73. Muzemmil 111. Mesed
36. Ja Sin 74. Mudeththir 112. Ihlas
37. Saffat 75. Kijame 113. Felek
38. Sad 76. Insan 114. Nas

Burimi: albanianislamiccenter.com/kurani/      juz01.mp3 20-Jan-2010 21:45       juz16.mp3 20-Jan-2010 22:39

      juz02.mp3 20-Jan-2010 21:53       juz17.mp3 20-Jan-2010 22:47

      juz03.mp3 20-Jan-2010 22:01      juz17.mp3 20-Jan-2010 22:47

      juz04.mp3 20-Jan-2010 22:15       juz18.mp3 20-Jan-2010 22:55

      juz05.mp3 20-Jan-2010 22:23       juz19.mp3 20-Jan-2010 21:47

      juz06.mp3 20-Jan-2010 22:32       juz20.mp3 20-Jan-2010 21:54

      juz07.mp3 20-Jan-2010 22:42       juz21.mp3 20-Jan-2010 22:02

      juz08.mp3 20-Jan-2010 22:52       juz22.mp3 20-Jan-2010 22:09

      juz09.mp3 20-Jan-2010 23:00       juz23.mp3 20-Jan-2010 22:18

      juz10.mp3 20-Jan-2010 21:47       juz24.mp3 20-Jan-2010 22:26

      juz11.mp3 20-Jan-2010 21:56      juz25.mp3 20-Jan-2010 22:34

      juz12.mp3 20-Jan-2010 22:05       juz26.mp3 20-Jan-2010 22:42

      juz13.mp3 20-Jan-2010 22:13       juz27.mp3 20-Jan-2010 22:51

      juz14.mp3 20-Jan-2010 22:21       juz28.mp3 27-Jan-2010 10:42

      juz15.mp3 20-Jan-2010 22:30       juz30.mp3 27-Jan-2010 10:59Download Kur’anin Fisnik

  Perkthim i Kur’anit famelarte ne gjuhen shqipe
Nje nder perkthimet me te mire
te kuranit ne gjuhen shqipe

Download tani (PDF)
You mundeni te downlodoni programin per te lexuar PDF files ketu:
adobeNe qoftese deshironi opcionin Streaming ju nevoitet internet i shpejte
Per te downloduar klikon tastin e djathte te mausit dhe pastaj: ’’Save target as’’