Home About us Contact
 
Introduceding Islam
Lessons & Lectures Lessons & Lectures
Miracles of Islam
Discovering QuraŽan
Way to Islam
Topics that move
Online Library
Islamic Television
Islamic Links
 
 
 
 
 
   

Добротата към родителите
в Исляма!

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Хвала на Аллах
и благословия и мир над пратеника МуПратеникът на Аллах – Мухаммад (благословия и мир нему), казал, че Аллах – Милосърдният – разделил милосърдието на сто части. 99 от тях са запазени за вярващите, за „Деня на Разплатата”. Една част от милосърдието Той дал на създанията на този свят. Тази част включва всичко, което получаваме от Аллах като милост и препитание в този живот, както и милосърдието, с което създанията се отнасят един към друг, така че дори и при хищните животни майките се грижат с любвеобилност за децата си.

Примерът на майката, която въпреки всички болки и мъчения при едно трудно раждане, веднага с обич и загриженост поема детето си, ни показва, колко обхватно е милосърдието, което Аллах е предопределил за творенията си в този живот.

Към милосърдието на Аллах към творението Му спада и това, че Той е определил обширни и непроменяеми права за тази изтърпяла бременността и раждането майка. Права, които децата трябва да и дадат.

Един мъж дошъл при пророка Мухаммад (Аллах да го благослови и с мир да го дари) и го попитал: "О пратенико на Аллах! Кой има най-голямо право да се отнасям добре към него?”

Пророкът казал: „Майка ти.”

Мъжът попитал: "И след това?"

Пророкът казал: „След това майка ти.”

Мъжът отново попитал: "И след това?"

Пророкът казал: „След това майка ти.”

Мъжът пак попитал: "А след това кой?"

Пророкът казал: „След това баща ти.”

(Предадено от Сахих Муслим, #2548, и сахих Ал-Бухари, #5971)

Толкова колкото е важно доброто възпитание и отношение, което родителите дават на децата си, толкова е важно и доброто отношение на децата към родителите.

Влиянието на тези два компонента върху благополучието на възпитанието, както и върху благополучието на цялото общество е огромно. Тъй като устройството на семейството е зависимо от връзката между родители и деца, защото то е както дом и училище за всеки един индивид, така и опорната точка на обществото.

Отдавна се знае, че много обществени проблеми произлизат от слабостта на семейството.

Подкрепата за семейството се е превърнало от дълго време в една политическа цел.

Предложения за решението на проблеми по темата „семейство“, както и плануването и приемането на закони за защитата и подкрепата му, са част от ежедневието на всяка една модерна политика. Никоя партия не може да си позволи, да зачеркне семейната политика от програмата си, ако иска да бъде избрана отново. Обаче изглежда, че е много трудно, да се намерят наистина ефикасни решения...

Величественият Аллах е Създателят на всичко и Този, който познава най-добре творенията си, потребностите им, механизмите им, начина по които функционират и събитията, случващи се в тях. Той е създал човекът с всички негови недостатъци и Той знае най-добре, как трябва да се отнасяме с недостатъците на хората.

Съответно, Аллах е низспослал чрез пророците Си (Аллах да ги благослови и с мир да ги дари) закони и правила на хората за съответното време и им е заповядал тяхното изпълнение. Тези правила и закони (шария) на Аллах представляват най-добрия начин за законното основание във всяка една сфера от този живот и се основават на всезнанието и на пълната мъдрост на Аллах. Коранът е последното откровение на Аллах към човечеството. Така той е валиден за хората в наше време и неговите закони и правила са задължаващи.

Ако правилата и законите на Аллах се прилагат само от части или изобщо не се прилагат от хората, то тогава проблемите и трудностите на всеки един, както и тези на цялото общество и на цялото земно население се натрупват и задълбочават.

Чрез проблемите, които ясно са наяве в много общества е очевидно, колко далече са тези общества и хората в тях от прилагането на повелите (шария) на Аллах и по този начин и от вярата на пророците (благословия и мир над тях).

Най-доброто решение за проблемите на всеки един човек, както и на обществото като цяло е спазването на повелите на Аллах.

В последното Си откровение, с което бил пратен Мухаммед (благословия и мир нему), Всевишният Аллах е записал със Своята съвършена мъдрост дори и правата на животното до Съдния ден. В семейството например, това са правата на децата спрямо родителите, правата на родителите спрямо децата, правата на жената спрямо съпруга, правата на мъжът спрямо съпругата.

Следва да бъде разгледано предопределеното от Аллах право на родителите спрямо децата.

Важността и значението на правата на родителите става ясно от това, че Аллах ги споменава в Корана непосредствено след Неговото право, което Той изисква от хората.

Аллах казва:

И служете единствено на Аллах, и нищо не съдружавайте с Него! И към родителите ­ добрина (Коран 4:36)

Няма съмнение, че в повечето случаи родителите са тези, които посвещават на децата голяма част от времето, усилията, загрижеността и средствата си. Също така нищо в този живот не може да бъде сравнено с любовта на една майка към детето и. И в повечето случаи един баща не се грижи за нищо друго освен за децата си.

Така Аллах споменава задължението за благодарност към родителите непосредствено след това, което трябва да Му се даде на Него. Аллах казва:

"И повелихме на човека да се отнася добре с родителите си... Носи го майка му в слабост връз слабост и го отбива в две години. Бъди признателен на Мен и на родителите си! Завръщането е при Мен. " (Коран 31:14)

Тъй като изпълнението на едно предопределено от Аллах задължение е същевременно и най-обичаното от Него дело, добрината към родителите, послушанието и уважението (Бирру-л уалидайн) се отбелязва от пророка Мухаммед (благословия и мир нему) като едно от най-добрите дела:

Когато пратеника на Аллах (благословия и мир нему) бил попитан от един от сподвижниците си (Аллах да е доволен от тях) кое е най-обичаното от Аллах дело, той отговорил: „Молитвата навреме.“

Сподвижникът попитал отново: „А след това кое?“

Пророкът (благословия и мир нему) отговорил: „Доброто отношение към родителите (Бирру-л уалидайн)“.

Сподвижникът попитал отново: „А след това кое?”

Пророкът (благословия и мир нему) казал тогава: „Усилието по пътя на Аллах (ал джихад фисабили-ллах).“

(Предадено от Бухари и Муслим, като и други)

Доброто, почтително и грижливо държане най-вече с майката има най-големия приоритет в Исляма. Така на нея трябва да й се даде три пъти по-голямо внимание отколкото на бащата. Това се разбира от по-горе споменатото предание, в което се казва, че пророкът (благословия и мир нему) след въпросът, кой има най-голямото право на добро отношение, споменал три пъти майката преди бащата. Също така пратеникът на Аллах (благословия и мир нему) казал - според едно предание, което може да се намери при Ибн Маджа:

„Наистина Аллах ви поверява майките Ви.“ каза го три пъти. След това каза: „Наистина, Аллах ви поверява бащите ви. Наистина Аллах ви поверява близкия роднина, след това следващия по близост роднина.”

Какво обаче включва заповяданото ни от Аллах добро отношение към родителите (Бирру-л уалидайн)?

Общо то включва:

- послушанието към тях в рамките на ислямските правила

- почтителното и доброто отношение с тях и предлагането на сигурност (защита)

- тяхната прехрана

- да им помагаме и да сме с тях, винаги когато имат нужда от помощ

- да сме търпеливи с тях

- да правим дуа (да се молим) за тях.

Милостивият Аллах казва:

”И повели твоят Господ да не служите другиму освен Нему, и към родителите ­ добрина! Ако единият от тях или и двамата достигнат старостта при теб, не им казвай: “Уф!” и не ги навиквай, а им казвай ласкави слова! И от милосърдие спусни за тях крилото на смирението и кажи: “Господи мой, помилвай ги, както и те ме отгледаха от малък!” (Qur'an 17: 23-24)

Няма по-хубави и по-съвършени думи от думите на Аллах!

В тези кратки изречения се съдържа най-добрата семейна политика и те съдържат решението на много от проблемите на модерното общество. 

Както за всички дела, така и за прилагането в практиката на заповяданата ни от Аллах доброта към родителите, важи, че тя трябва да бъде винаги в рамките на позволеното от Аллах.

От примерът на заповяданото от Аллах послушание към родителите става ясно какво се има предвид с това. Тук важи общото правило: Няма послушание към творението, ако това означава непослушание към Твореца.

Всевишният Аллах казва:

„А ако те принуждават да съдружаваш с Мен онова, за което нямаш знание, не им се покорявай! Но бъди добър с тях в земния живот...”

Ако родителите желаят или заповядват нещо, което пристъпва законите на Аллах, то тогава не трябва да ги слушаме, но трябва да се отнасяме с доброта с тях. Така родителите не трябва да бъдат нападани по никакъв начин.

И така повелята на Аллах за добротата към родителите (Бирру-л уалидайн) важи съобразно изказването Му без съмнение също и за родители, които не са мюсюлмани.

Съобразно значението, което Аллах придава на доброто държане към родителите, Аллах и Пратеникът Му предупреждават от непослушание, непокорство, неуважение, несъобразителност и липса на загриженост спрямо родителите. Всичко това се нарича в Исляма „Укуук ал уалидайн“.

„Укуук ал уалидайн“ представлява директно непослушание спрямо Всевишният Аллах и повелите Му.

Пророкът (благословия и мир нему) споменал „ Укуук ал уалидайн“ съгласно голямо число автентични предания, като един от най-големите грехове след неуважението на Единството на Аллах (Ширк).

Общо „ Укуук ал уалидайн“ включва:

- неразрешено непослушание

- натъжаване на родителите чрез думи или държание

- всяко неуважение и опърничавост

- показване на превъзходство (надмощие) над тях в каквато и да е форма

Предадено е от имам Ахмад, че пророкът (благословия и мир нему) казал, че Аллах е забранил Рая за онзи, който е обвинен в „Укуук ал уалидайн“. Има надежда за него само ако съжали искрено и се подчини на Аллах и повелите Му.

Пратеникът на Аллах (благословия и мир нему) казал също във връзка с „Укуук ал уалидайн“:

„Наистина, един от най-големите грехове е, когато един мъж ругае родителите си.“

Попитали го: “О пратенико на Аллах, как може един мъж да ругае собствените си родители?”

Той казал: “Когато мъжът ругае бащата на един (друг) мъж и този след това (от своя страна) ругае неговия баща и неговата майка.“

(Предадено от Ал Бухари, Муслим и други)

За много хора заповяданата ни от Аллах грижовност и прехрана на стареещите родители представлява омразен товар и те си желаят, този товар да бъде свален от тях.

Искам да призова тези хора към търпение като им припомня, че въпреки всички усилия и тревоги, нито майка им нито баща им някога са си пожелавали да бъдат отървани от децата им. Както майката така и бащата са носили тези усилия и тревоги с любов и търпение.

Това е едно благоволение и голяма милост от Аллах, да остареем в обкръжението на децата си, да бъдеме обичани и уважавани от тях и те да се грижат за нас.

Как обаче да възпитаме децата си да прилагат това добро отношение към родителите, което Аллах е повелил?

1. Като ги възпитаме да бъдат вярващи мюсюлмани, които се придържат към Корана и към примера на пророка Мухаммад (благословия и мир нему), с усета на сподвижниците на Мухаммад (Аллах да е доволен от тях).

2. Като прилагаме следните думи на Пратеника на Аллах (благословия и мир нему):

„Отнасяйте се добре към родителите си, така и вашите деца ще се отнасят добре с вас.“ (Предадено от Aл-Хакиим и Ат-Tабраани)

от Мухаммад С. Ал-Амани

Източник: Islamhouse.com… една малка история към това:

Любовта към родителите в Исляма ме очарова…

Една американска мюсюлманка, Умм Абдел Мелек разказва:


Първият път, когато чух думата Ислям, беше когато гледах една програма по телевизията. Тогава се смях дълго на информацията, която чух…

След една година отново чух думата Ислям - но къде?

По онова време работех в една болница и там срещнах един мъж със съпругата му и с неговата тежко болна майка…

Един ден съпругата на мъжа седеше пред мен в коридора и аз забелязах, че е много развълнувана и си бърши сълзите. От любопитство я заговорих и я попитах, защо не се чувства добре.

Тя ми разказа, че е дошла от една чужда страна с мъжа си, който довел майка си тук, за да я лекуват от тежка болест. Положението на майката било много критично и тя била по близо до смъртта отколкото до живота. Жената плачеше неудържимо и правеше молитви за свекърва си, за да оздравее бързо.

Бях много учудена на държането на тази жена! Тя беше дошла специално от една чужда страна с мъжа си, за да подложи свекърва си на лечение тук...

Сетих се за моята майка… къде беше моята майка?

Преди 4 месеца и бях подарила един парфюм за деня на майката и от тогава дори не си бях помислила да я посетя поне един път.

Говоря за майка ми… какво ли щеше да е, ако беше свекърва ми?!

Много бях учудена на поведението на това семейство.

Бях учудена на жената, на отношението й към свекърва й. Защо полага толкова усилия, тази красива млада жена, защо се грижи така?

От тогава много мислех по въпроса: Представях си, как бих се чувствала, ако бях на мястото на болната майка, колко доволна щях да се чувствам. Що за щастие за тази стара жена! Завиждах на старицата за това, че получаваше такава привързаност.

Семейната двойка беше през цялото време при болната майка и се чуваше потока от обаждания по телефона (телефонни обаждания) на хора от чужбина, които се информираха, как е майката.

Един ден отидох в чакалнята, в която седеше младата жена. Използвах момента да й задам няколко въпроса. Жената ми даде много информация за правата на родителите в Исляма. Бях възхитена от разказите й. Какво е мястото на родителите в Исляма и как трябва да се държим с тях.

След няколко дни старата жена почина и съпрузите плакаха толкова много, сякаш бяха малки деца.

Много мислех за семейната двойка и върху всичко това, което бях научила за правата на родителите в Исляма. Тогава поръчах една книга за правата на родителите в Исляма от един ислямски център. След като я прочетох, се почувствах като в сън. Представях си, че съм майка с много деца, които ме обичат и са добри с мен до последната секунда на живота ми – и това без никаква ответна услуга.

Тези мисли ме накараха да приема Исляма, без да знам нищо друго за него. Само държането с родителите е нещо толкова чудесно, че вече нямах никакви съмнения.

Тази история беше публикувана за първи път в списанието „Ад-дауа“ на арабски.Преведено от немски език Way-to-Allah.com
       
| главна страница | теми, които ни вълнуват | карта на сайта |