Home About us Contact
 
Introduceding Islam
Lessons & Lectures Lessons & Lectures
Miracles of Islam
Discovering QuraŽan
Way to Islam
Topics that move
Online Library
Islamic Television
Islamic Links
 
 
 
 
 
   

Болестта на сърцето


В днешно време се появиха много болести. Една от най-опасните, която причинява злини и погубва всичко, е болестта, която се установява в сърцето на човека. Тази болест не е нито телесна, нито душевна, а е причинена от жестокостта и коравосърдечието. Пратеникът ни Мухаммед (с.а.с) казва: “В тялото има парче месо и когато то е здраво, здраво е и цялото тяло, а когато е болно, болно е цялото тяло.” (предадено от Бухари и Муслим)

Когато разглеждаме хората според типа им сърце откриваме различни групи, но ние ще се спрем на три от тях.

Първата група са хората с мъртви сърца. Хора, които са се удавили в морето на земните блага, на желанията и страстите си. Хора, които обичат и мразят според желанията си, дават и вземат според тях. Те предпочитат задоволяването на страстите и желанията  си пред одобрението на Всевишния Аллах. Те си въобразяват, че никога няма да се явят пред Господаря на вселената и че няма да им бъде държана сметка за делата им.

В Свещения Коран Аллах казва: “Те са онези, чийто сърца Аллах запечата и които следват своите страсти” (Сура Мухаммед 16).

Колко жалко за тези хора! Макар, че постоянно биват предупреждавани и им се разясняват знаменията на Аллах, те продължават да Му противоречат и да Му се противопоставят, вършейки многобройни грехове. Противопоставят Му се като не изпълняват молитвата, взимането на лихва, не посещават джамиите. Колко нахални, безсрамни и невежи жени виждаме, излагащи телата си на огъня. Жена, станала вече майка се разголва и излага тялото си на показ пред чужди мъже, кълчейки се, флиртувайки, глезейки се с тях без срам и срах от Всевишния Аллах, и за какво? Какво иска да покаже с това? Пред кого се възгордява? Какво печели с тази своя изневяра?

Това са майките, а какво остава за дъщерите им! Още от детската градина и от началното училище те биват подстрекавани от родителите си да се обличат модерно, да се гримират и т.н. На завършилите 8 клас им се устройват абитуриентски вечери, нагиздени в модерни дрехи ги изпращат да танцуват и да се предлагат на момчетата. Какво толкова са завършили, че толкова се радват?! И накрая казват: Ние сме мюсюлмани.

Няма молитва, говеене, взимат лихва, ядат свинско месо, пият алкохол, лъжат, завиждат, клеветят, псуват, празнуват Нова Година, Великден и всички останали празници заедно с невярващите.

В следния хадис пратеникът на Аллах (с.а.с) казва: “Който се оприличи с даден народ, той е от тях.” Погледни своите дела и виж с кого се оприличаваш – с мюсюлманите или с невярващите? Колко сме слушали за хора с пълни джобове, а с празни души и с болни сърца да се възгордяват и да вземат подкупи.

Аллах повелява:

“Създадохме за ада много от джиновете и от хората. Имат сърца, с които не схващат, имат очи, с които не виждат, имат уши, с които не чуват. Те са като добитъка, даже са по-заблудени. Те са нехайните.” (Сура Араф 179)

Животните си имат инстинкт, как да постъпват, но за разлика от тях, хората са дарени със сърца, очи и уши. За жалост те не са отворили сърцата си, с които Аллах ги е дарил, за да осъзнаят и усетят признаците на имана (вярата) и нравствеността.

Нека да знаят хората, притежаващи тези сърца, че правят груба грешка и ако не осъзнаят това , то краят им ще е заблуда, страдание и гибел.

Всевишният Аллах повелява: “И нима (коравосърдечният) е като онзи, чиято гръд Аллах е разтворил за Исляма и е получил светлината от своя Господар. Горко на коравосърдечните за напомнянето на Аллах! Тези са в явна заблуда.” (Сура Зумер, 22)

Втората група са хората, в чиито сърца е блеснала светлината на вярата, но я замъгляват страстите и желанията, които отварят врата на дявола и му подготвят почва за действие. Не е учудващо, че тази група от хора се увеличава след като се увеличи преградата, пречеща на светлината на вярата да изпълни сърцата им.

Всевишният Аллах повелява: “Не е ли настъпило за вярващите време сърцата им да се смирят при споменаването на Аллах и пред истината, която бе низпослана, и да не станат като дарените с Писанието преди, за които срокът бе дълъг, и закоравяха сърцата им, и мнозина от тях бяха нечестивци.” (Сура Хадид, 16).

Приканваме тези хора с искреност, смирение и страх за тях от наказанието на Аллах да обърнат поглед към своето битие, към посоките на живота им и техния край, да направят равносметка на делата си преди да е станало късно. И нека да не се подвеждат по това, което притежават, като здраве, сила, младост, богатство и т.н., тъй като здравето го следва болест, силата – слабост, младостта – старост и богатството – бедност.

“Пратеникът на Аллах (с.а.с) посъветва един човек, казвайки му: Възползвай се от пет неща преди да са дошли други пет: 1. От младостта си преди старостта. 2. От здравето преди болестта. 3. От богатството, преди бедността. 4. От свободното време преди заетостта. 5. От живота преди смъртта. (предаден от Ал-Хаким).

В друг хадис пратеникът на Аллах (с.а.с) казва: “Аллах не е създал болест, без да е създал лек за нея.”

За всяка болест си има лек, но лекарството за хората с тези сърца не се намира нито при лекаря, нито в аптеката. Човек сам трябва да излекува твърдостта на сърцето си и така ще му даде живот. Мъртвото сърце трябва да следва стриктно следната рецепта ако иска да намери цяр от смъртоносната болест:

1. Възпитание на почит и преклонение пред книгата на Аллах – Коранът, където Аллах повелява: “Вярващи са онези, които щом бъде споменат Аллах, сърцата им тръпнат, и щом бъдат четени Неговите знамения, те усилват вярата им и на своя (Създател) Господар се уповават.” (Сура Енфал, 102)

2. Творене на праведни дела. Всевишният Аллах повелява: “Той е, който низпосла спокойствие в сърцата на вярващите, за да подсили тяхната вяра. На Аллах принадлежат войнствата и на небесата, и на земята. Аллах е Всезнаещ, Премъдър.” (Сура Фетх, 4).

3. Общуване и събеседване с праведни мюсюлмани. Аллах повелява: “И въздържаи душата си заедно с онези, които зоват своя Господар сутрин и вечер, търсеики Неговото благоволение! И не отмествай очи от тях, възжелавайки украсата на земния живот, и не се подчинявай на онези, чието сърце оставяме да нехае за Нашето споменаване, и той следва страстите си, и делото му е погубено! (Сура Кааф, 28)

4. Посещение на болници, тъй като състоянието на болните бъздеиства върху сърцето и му вдъхва живот.

5. Посещение на гробовете. Пратеникът на Аллах Мухаммед (с.а.с) казва: “Бях ви забранил посещението на гробовете, но ги посещавайте, защото ви напомнят за Съдния ден.” (предаден от Несаи).

6. Отбягване на всякакви грехове и прегрешения, защото те са една от най-големите причини за жестокост и смъртта на сърцето.

Аллах повелява: “...да, Аллах ги запечата (сърцата) поради тяхното неверие и не вярват, освен малцина.”

Третата група са хората с живи сърца. Сърца проумяващи, чувстващи, осъзнаващи целта на сътворяването им, величието на Аллах и жестокото му наказание. Сърца, стремящи се да се приближат към Аллах с вършене на праведни дела и избягване на греховете. Сърца, горящи от жажда за наградата, която Аллах им е обещал и от страх от наказанието Му. Сърца, които изцяло са се отдали на Аллах, изпълняват заповедите Му и спазват забраните Му. Сърца, които като чуят аят или достоверен хадис казват: “Чухме и се подчинихме.”

И нека Аллах да ни дари с живи и меки сърца, които да ни отведат към вечното щастие в Рая!

Хюсеин Ходжа


Източник: Списание Мюсюлмани
Редактирано от Way-to-Allah       
| главна страница | теми, които ни вълнуват | карта на сайта |