Home About us Contact
 
Introduceding Islam
Lessons & Lectures Lessons & Lectures
Miracles of Islam
Discovering QuraŽan
Way to Islam
Topics that move
Online Library
Islamic Television
Islamic Links
 
 
 
 
 
   

Да открием корана

През нощта “Лeйлату-л-кадр” (нощта на силата и на предопределението), на първи февруари 610 г. след рождението на Исус (мир нему) през месеца Рамадан, деветият месец в лунния календар, била низпослана на пророка Мухаммед (с.а.с) книгата на Всевишния Създател.

Откровението на Корана, свещената книга на Исляма е най-важното събитие в човешката история и ще остане такова и за в бъде ще, до съ дния ден; защото пророчеството и пращането на Божии послания са приключили със смъртта на пророка Мухаммед (с.а.с), последният от всичките пророци и пратеници. И така, историята на Исляма започна с един изключителен мъж и голям пророк в редицата от благословените пророци. И с милостта на Аллах, която дава на привържениците на Исляма постоянство и издръжливост, в днешно време повече от един милиард хора изповядват Исляма.

Свещената Книга – Коранът – е словото на Аллах; единственото, което не е било фалшифицирано и се е запазило напълно. Няма друга книга в историята на човечеството, която да се чете толкова много, да се цитира и да се наизустява, както Корана. Няма друга книга в живота на човека, която да е оставила такъв отпечатък върху живота на всеки един, на семейството и на обществото. Няма друга книга, в която истинността, достоверността и точността да са толкова единни – във всички думи и твърдения – както в Корана; защото той е съвършената творба на Създателя.

Коранът притежава много чудни качества, които доказват, че е директно откровение от Аллах. Към тях принадлежат и научните доказателства, които откриваме едва с технологиите на 20 век, а те са били споменати в Корана още преди 1400 години.Коранът на български език

Превод от Цветан Теофанов1.     Ал-Фатиха

24.  Ан-Нур

47.  Мухаммад 

70.  Ал-Мааридж

93.  Ад-Духа

2.     Ал-Бакара

25.  Ал-Фуркан

48.  Ал-Фатх

71.  Нух

94.  Ал-Инширах

3.     Ал-Имран

26.  Аш-Шуара

49.  Ал-Худжурат

72.  Ал-Джинн

95.  Ат-Тин

4.     Ан-Ниса

27.  Ан-Намл

50.  Каф

73.  Ал-Музаммил

96.  Ал-Алак

5.     Ал-Маида

28.  Ал-Касас

51.  Аз-Зариат

74.  Ал-Мудассир

97.  Ал-Кадр

6.     Ал-Анам

29.  Ал-Анкабут

52.  Ат-Тур

75.  Ал-Кийама

98.  Ал-Байина

7.     Ал-Араф

30.  Ар-Рум

53.  Ан-Наджм

76.  Ал-Инсан

99.  Ал-Залзала

8.     Ал-Анфал

31.  Лукман

54.  Ал-Камар

77.  Ал-Мурсалат

100. Ал-Адиат

9.     Ат-Тауба

32.  Ас-Саджда

55.  Ар-Рахман

78.  Ан-Наба

101. Ал-Кариа

10. Юнус

33.  Ал-Ахзаб

56.  Ал-Уакиа

79.  Ан-Назиат

102. Ат-Такасур

11. Худ

34.  Саба

57.  Ал-Хадид

80.  Абаса

103. Ал-Аср

12. Юсуф

35.  Фатир

58.  Ал-Муджадала

81.  Ат-Такуир

104. Ал-Хумаза

13. Ар-Раад

36.  Йа Син

59.  Ал-Хашр

82.  Ал-Инфитар

105. Ал-Фил

14. Ибрахим

37.  Ас-Саффат

60.  Ал-Мумтахана

83.  Ал-Мутаффифин

106. Курайш

15. Ал-Хиджр

38.  Сад

61.  Ас-Сафф

84.  Ал-Иншикак

107. Ал-Маун

16. Ан-Нахл

39.  Аз-Зумар

62.  Ал-Джумуа

85.  Ал-Бурудж

108. Ал-Каусар

17. Ал-Исра

40.  Гафир

63.  Ал-Мунафикун

86.  Ат-Тарик

109. Ал-Кафирун

18. Ал-Кахф

41.  Фуссилат

64.  Ат-Тагабун

87.  Ал-Аля

110. Ан-Наср

19. Мариам

42.  Аш-Шура

65.  Ат-Талак

88.  Ал-Гашийа

111. Ал-Масад

20. Та Ха

43.  Аз-Зухруф

66.  Ат-Тахрим

89.  Ал-Фаджр

112. Ал-Ихлас

21. Ал-Анбиа

44.  Ад-Духан

67.  Ал-Мулк

90.  Ал-Балад

113. Ал-Фалак

22. Ал-Хадж

45.  Ал-Джасиа

68.  Ал-Калам

91.  Аш-Шамс

114. Ан-Нас

23. Ал-Муаминун

46.  Ал-Ахкаф

69.  Ал-Хакка

92.  Ал-Лайл

 

Download: Свещенният Коран!

  Превод на свещенния Коран на български от
Цветан Теофанов